0
0 Winkelwagen (leeg)

Stand-Direct

Algemene verkoopvoorwaardenDe online winkel van de site "Stand-direct.com" is opgezet door het bedrijf WISECOM GROUP BVBA die de exploitant is van deze website. Voor elke bestelling onder een product in de online winkel van deze website of service is overleg en voorafgaande acceptatie van deze algemene verkoopvoorwaarden vereist. Dienovereenkomstig erkent de consument dat hij volledig op de hoogte is van het feit dat zijn instemming met de inhoud van deze algemene verkoopvoorwaarden geen handgeschreven handtekening van dit document vereist, voor zover de klant online de producten wil bestellen die in het kader van de winkel van de website worden gepresenteerd.Artikel 1: Algemeen

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten gesloten tussen het bedrijf WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com) en de koper professioneel of particulier in het kader van de verkoop via internet in Europa.Artikel 2: Doel

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn gericht op het definiëren van de contractuele relaties tussen het bedrijf WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com) en de koper en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop gedaan via de commerciële site van het bedrijf WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com), of de koper een professional of een consument is. De verwering van een goed of een dienst via de huidige site impliceert een aanvaarding zonder voorbehoud door de koper van deze verkoopvoorwaarden. Deze verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene verkoopvoorwaarden of zijn niet specifiek goedgekeurd door het bedrijf WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com).

Het bedrijf WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com) behoudt zich het recht voor om zijn algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing geldend op de datum van de bestelling door de koper.Artikel 3: Definities

De verkoper is het bedrijf WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com) waarvan het hoofdkantoor:


Wisecom Group bvba (stand-direct.com)

Rue Mitoyenne, 414

4710 Lontzen (België)

Telefoon  nummer: 0032 (0)87 84 10 21

BTW nummer: BE 0641 740 320


De professionele koper is elke natuurlijke of rechtspersoon die de door WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com) verkochte producten verwerft of voor professionele doeleinden gebruikt. De particuliere koper is een natuurlijke of rechtspersoon die de door WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com) verkochte koopwaar voor privédoeleinden verwerft en gebruikt.Artikel 4: Kenmerken van aangeboden goederen en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn vermeld in de catalogus die op de website van de verkoper is gepubliceerd. De foto's in de catalogus zijn zo getrouw mogelijk maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Als, ondanks zijn inspanningen, alle of een deel van de artikelen  niet beschikbaar zijn, informeert de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail en biedt hem de mogelijkheid om te kiezen tussen wachten of de gratis bestelling van beschikbare items annuleren. Beschikbare items worden normaal afgeleverd.

 

De producten die op onze website www.stand-direct.com en op onze commerciële brochures verschijnen, zijn ontwikkeld en afgedrukt door professionals. Desalniettemin laten de visualisaties op de site en op de commerciële brochures niet toe om de kleuren of textuur van de steunen volledig te waarderen en te herstellen. Bovendien kan elke klant volgens de kalibratie van zijn scherm en zijn proef machines een gewijzigde weergave van de werkelijkheid hebben. Bijgevolg kan de verantwoordelijkheid van het bedrijf WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com) niet worden ingeschakeld vanwege een marginale nuance tussen de gevisualiseerde kleuren en de kleuren van het product zoals geleverd of de textuur van het afdrukmedium. Elke afdruk wordt individueel gecontroleerd. Voor de geleverde bestanden controleren we alleen of uw bestand voldoende resolutie heeft en of het formaat overeenkomt. Elk ander defect (ontbrekend lettertype, foutieve procedure in het PDF-, EPS- of Jpeg-formaat) dat een probleem veroorzaakt tijdens het afdrukken, blijft de verantwoordelijkheid van de klant die dit bestand heeft verstrekt. Afwijkingen die voortkomen uit de kwaliteit van uw bestanden, toegestane toleranties in de grafische industrie, beperkingen met betrekking tot amalgaamafdrukken, niet-naleving van technische aanbevelingen en procedures specifiek voor WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com) kan aanleiding geven tot een klacht. Evenzo zijn de gewichten die op onze site worden geadverteerd slechts indicatief en kunnen niet het onderwerp van een klacht zijn.Artikel 5: Tarieven

De prijzen van producten en diensten die op de site worden weergegeven, zijn aangegeven in euro's (exclusief BTW en andere toepasselijke belastingen). De verkoper behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter die welke van kracht waren op het moment van bevestiging daarvan. 21% BTW is van toepassing op alle verkopen in België, tenzij er document worden getoond in geval van ontheffing of vrijstelling van deze BTW. Belgische belasting (21%) zal worden toegepast voor niet-belastingplichtigen. Anderen worden alleen vrijgesteld na verificatie door ons van de geldigheid van hun BTW-nummer.Artikel 6: Geografische gebieden

De online verkoop van de producten en diensten op de website van de verkoper is voorbehouden aan kopers die woonachtig zijn in Europa en voor de leveringen in deze geografische gebieden. Neem contact op met onze klanten service voor elke bestelling en/of levering aan een ander land.Artikel 7: Bestellingen

De koper die een product of een dienst wil kopen, moet:

  • het identificatie formulier invullen waarop hij alle gevraagde gegevens zal vermelden;
    het online bestelformulier invullen met alle referenties van de geselecteerde producten of diensten;
    de bestelling valideren nadat u deze hebt gecontroleerd;
    de betaling in de voorgeschreven omstandigheden uitvoeren;
    uw bestelling en betaling bevestigen.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning van het hebben van perfecte kennis en de vrijstelling om gebruik te maken van zijn eigen inkoop voorwaarden of andere voorwaarden.

Alle verstrekte gegevens en de vastgelegde bevestiging zijn het bewijs van de transactie. De bevestiging zal de ondertekening en acceptatie van de uitgevoerde operaties waard zijn. De verkoper zal per e-mail een bevestiging van de geregistreerde bestelling communiceren.

Zodra de informatie is verzameld, gebruikt de verkoper deze om bestellingen te beheren en verbindt zich ertoe de informatie niet beschikbaar te stellen aan een ander bedrijf. De verkoper bewaart ook de persoonlijke gegevens in zijn archivering bestand om de volgende bestellingen te vergemakkelijken. De gearchiveerde gebruiker kan op elk moment verzoeken om de opgeslagen informatie te raadplegen en, indien nodig, te corrigeren of te verwijderen door een verzoek te sturen via het contact formulier van de e-commerce website van de verkoper.Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

De prijs is verschuldigd bij het bestellen. Betalingen worden gedaan met een creditcard; ze worden gemaakt via het beveiligde Paypal- of Payplug-systeem dat SSL (Secure Socket Layer) gebruikt, zodat de verzonden informatie versleuteld wordt door software en dat geen derde het kan lezen tijdens het transport op de netwerk. Betalingen kunnen ook worden gedaan via overschrijving of internationale overschrijving. In geval van betaling via overschrijving, moeten de bankkosten worden verdeeld tussen de besteller en de begunstigde.


Begunstigde rekening IBAN : BE 57 3631 5307 5235 

BIC-begunstigde : BBRUBEBB

WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com)
Rue Mitoyenne, 414
4710 Lontzen (België)


Bij het verwerken van zijn bestelling wordt een elektronische factuur naar de koper gestuurd. Op verzoek van de koper ontvangt hij ene papieren factuur met BTW.Artikel 9: Niet betaling – Rente op de late betaling – Criminele clausule


9.1: Niet betaling

In geval van niet-betaling op de vervaldatum op de factuur of het service contract van alle of een deel van de schuld, alles en alle andere facturen die de klant verschuldigd is, ongeacht de oorsprong, wordt onmiddellijk en automatisch opeisbaar. WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com) heeft dan het recht om de onmiddellijke teruggave van de apparatuur te eisen voor de volledige kosten en uitgaven van de klant;

In het kader van service contracten houdt niet-betaling van een vervaldatum onmiddellijke schorsing van voordelen in. WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com) heeft het recht om de automatische beëindiging van voornoemd contract tot volledige onrechtmatigheid van de klant te eisen.

In het geval van betalingen op afbetaling die door WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com) aan de klant worden toegekend, houdt de niet-naleving door laatstgenoemde van één enkele term in dat de verschuldigde bedragen onmiddellijk worden betaald en zonder ingebrekestelling. WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com) heeft dan het recht om de onmiddellijke terugname van de apparatuur te eisen voor de volledige kosten en uitgaven van de klant.


9.2: Rente op te late betaling

In het geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een factuur aan het einde van de looptijd, onverminderd de toepassing van de andere voorwaarden die in deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn vastgelegd, wordt achterstand rente gefixeerd op het tarief bepaald op basis van de wet van de 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties tijdens het semester waarin de order werd geregistreerd, is van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving verschuldigd.

In het kader van contracten voor diensten, zal, onverminderd de toepassing van de voorwaarden, hetzelfde percentage worden toegepast.


9.3: Strafbepalingen – Vergoedingen

In geval van niet-betaling van geleverde goederen zal, naast de andere in deze algemene verkoopsvoorwaarden vermelde voorwaarden, elk onbetaald bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten, berekend aan 1% per maand, vanaf de vervaldag van de factuur tot de datum van ontvangst van de betaling.

Bovendien wordt elk onbetaald bedrag verhoogd met 15% als forfaitaire schadevergoeding voor het geleden nadeel en de door de niet-betaling veroorzaakte kosten, met een minimum van 50 euro per onbetaalde factuur.

In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Verviers (België) bevoegd.

In geval van niet-betaling van het dienstencontract is, naast hetgeen hierboven is bepaald, een boete verschuldigd van 40% van de bedragen die verschuldigd blijven tot het oorspronkelijk geplande einde van het dienstencontract.Artikel 10: Levering

De levering vindt plaats op het adres dat is aangegeven op het bestelformulier en kan alleen in het overeengekomen geografische gebied liggen. In geval van afwezigheid tijdens de levering, is de koper verplicht om contact op te nemen met de koerier om een andere lever datum vast te stellen. In geval van verkoop aan een consument, worden de goederen vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen op het door de koper opgegeven afleveradres. Vanaf dit moment neemt de koper de risico's alleen over. In het geval dat de geleverde goederen beschadigd zijn, is de koper verplicht om de goederen te weigeren of ze alleen te accepteren met een reservering geschreven op de vrachtbrief van de koerier, die gezamenlijk door de klant en de koerier moet worden ingevuld. Elke klacht met de betrekking tot de geleverde goederen moet binnen 5 dagen na de datum van ontvangst door de verkoper worden ontvangen. De klacht moet uitsluitend per aangetekend schrijven worden verzonden naar het hoofdkantoor van WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com) en vergezeld gaan van een kopie van de aankoop factuur en de aflevering bonnen ingevuld met de hierboven vermelde schriftelijke reservering. Na deze periode worden de goederen definitief als conform beschouwd door de koper en wordt er geen klacht in aanmerking genomen. In geval van verkoop aan een professional, is transport voor risico van de koper. Levertijden zijn slechts indicatief.Artikel 11: Recht op annulering en voorwaarden voor teruggave van de goederen

Dit artikel is alleen van toepassing op de individuele koper die het recht heeft om de verkoper te melden dat hij/zij afziet van de aankoop binnen 14 werkdagen vanaf de dag volgend op de dag van levering van de goederen. Dit herroepingsrecht behoort niet toe aan de professionele koper. Binnen deze termijn dient de consument zijn voornemen per e-mail of per post op te zeggen en op eigen kosten op eigen risico te retourneren aan het administratie kantoor van het bedrijf WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com) door postdienst of transportbedrijf van zijn keuze. Geretourneerde goederen moeten conform zijn met de originele, onverpakte, verzegelde staat en zijn verzegeld met de intacte en ongebroken. Protector-tape. Elke breuk van de zelfklevend tape suggereert dat de goederen zijn gebruikt en niet kunnen worden geretourneerd. De goederen moeten vergezeld zijn van de originele aankoop factuur en de originele pakbon. De verkoper behoudt zich het recht voor de retour status van de goederen binnen 2 weken na ontvangst te controleren. Indien de goederen niet zjn uitgepakt of beschadigd, heeft de verkoper 30 dagen om het betaalde bedrag terug te betalen met uitzondering van de transportkosten. Als de goederen uitgepakt is geworden of beschadigd is,  moet de koper de verpakkingskosten en retour kosten terug betalen en alles terug sturen naar het opgegeven adres.Artikel 12: Garantie

Met betrekking tot consumenten garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt en de diensten die hij levert in overeenstemming met de wet van 6 april 2010 op markt praktijken en consumenten bescherming. Voor elke toepassing van de handelsgarantie moet de klant de originele aankoop factuur produceren met uitsluiting van elk ander document. We veronderstellen geen andere verplichting dan materialen te leveren in overeenstemming met hetgeen met de koper is overeengekomen. De koper is ook niet aansprakelijk als hij de goederen heeft getransformeerd of gebruikt zonder de instructies van de fabrikant in acht te nemen, of als het defect het gevolg is van oneigenlijk of ongeschikt gebruik door de fabrikant. Als het product voor niet-privé doeleinden wordt gebruikt, zijn de beperkte garantie voorwaarden van de fabrikant/leverancier van kracht. Om de garantie te doen gelden, is het absoluut noodzakelijk dat de koper het defecte product verzendt, vergezeld van de originele verpakking evenals een kopie van  de aankoop factuur en de afleveringsbon op het hoofdkantoor van WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com). Alle klachten, verzoeken tot omruiling of terugbetaling moeten worden gedaan via e-mail naar het volgende adres info@stand-direct.com of per post (aangetekende brief) WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com) in de 30 dagen levertijd.Artikel 13: Vervaging periode

Als de goederen door de klant naar de verkoper worden gestuurd om te worden vervangen, moet de verkoper een deadline respecteren door alle middelen in te zetten om ervoor te zorgen dat deze vervanging binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden. Er kan geen compensatie voor te veel vertraging worden geëist van de verkoper.Artikel 14: Uitsluiting

Er wordt geen garantie verleend als het defect van een verkocht product het gevolg is van oneigenljk gebruik, vervoer of opslag van het product of enig ander geval van overmacht. De klant wordt zo snel mogelijk aan deze situatie op de hoogte gebracht.Artikel 15: Verantwoordelijkheden van de verkoper

De verantwoordelijkheid van de verkoper voor het defect van het product is beperkt tot de vervanging ervan. Als de klant niet binnen twee weken na het aan hem ingediende voorstel akkoord gaat, zal hij permanent het recht op garantie worden ontzegd. De gegevens op de site worden te goeder trouw verstrekt, de voorgestelde links naar de sites van de fabrikanten en/of partners worden als indicatie gegeven. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie van deze sites.Artikel 16: Verantwoordelijkheden van de koper

De koper is volledig verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van het door de verkoper geleverde product.Artikel 17: Verantwoordelijkheid

De verkoper, die bezig is met online verkopen, is alleen gebonden door een middelen verbintenis;  hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet netwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de service of andere onvrijwillige problemen.Artikel 18: Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website van het bedrijf zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com). Niemand is geautoriseerd voor het reproduceren, exploiteren, heruitzenden of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs gedeeltelijk, elementen van de site die software, visueel of geluid zijn. Elke eenvoudige of hyperlink is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com).Artikel 19: Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de wet met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden, kan informatie met betrekking tot persoonlijke informatie tot  kopers worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking.

Het bedrijf WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com) behoudt zich het recht voor om informatie over kopers te verzamelen, inclusief het gebruik van cookies, en, indien gewenst, om de verzamelde informatie aan zakenpartners te verzenden.

Kopers kunnen bezwaar maken tegen het vrijgeven van hun gegevens door WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com) op de hoogte te stellen. Evenzo hebben gebruikers recht op toegang tot en rectificatie van gegevens die hen betreffen, in overeenstemming met de wet.Artikel 20:  Archivering – Bewijs

Het bedrijf WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com) archiveert bestel formuliers en facturen op een betrouwbaar en duurzaam als een echte kopie in overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. De geautomatiseerde registers van WISECOM GROUP BVBA (stand-direct.com) worden door de partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.Artikel 21: Regeling van geschillen

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische regelgeving. In geval van opponeren tussen partijen of rechtszaken in betaling, zijn de enige bevoegde rechtbanken waarvan onze hoofdkantoren afhankelijk zijn.